DMCA Notice of Copyright Infringement

Theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998 (văn bản có thể được tìm thấy trên trang web của Văn phòng bản quyền Hoa Kỳ tại http://lcweb.loc.gov/copyright/), XPhim sẽ phản hồi nhanh chóng đối với các khiếu nại về vi phạm bản quyền báo cáo cho XPhim đại lý bản quyền được chỉ định dưới đây. Cũng xin lưu ý rằng theo Mục 512 (f) bất kỳ ai cố tình xuyên tạc về mặt vật chất rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. XPhim có toàn quyền và toàn quyền quyết định, xóa nội dung và chấm dứt tài khoản của người dùng XPhim vi phạm hoặc có vẻ như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bên thứ ba.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm copywriten của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền XPhim thông tin sau:

Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm; Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bảo vệ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại Trang web; Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và sẽ bị xóa hoặc truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép XPhim định vị tài liệu; Thông tin đủ hợp lý để cho phép XPhim liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể liên hệ; Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, theo hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Tất cả các khiếu nại về vi phạm bản quyền trên hoặc liên quan đến Trang web này phải được gửi đến đại lý bản quyền được chỉ định của XPhim theo địa chỉ sau:

Copyright Contact Form

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ loại lạm dụng dịch vụ nào của chúng tôi và hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm và chấm dứt các tệp lạm dụng.

In accordance with the Digital Millennium Copyright Act of 1998 (the text of which may be found on the U.S. Copyright Office website at http://lcweb.loc.gov/copyright/), XPhim will respond expeditiously to claims of copyright infringement that are reported to XPhim designated copyright agent identified below. Please also note that under Section 512(f) any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability. XPhim reserves the right at its sole and entire discretion, to remove content and terminate the accounts of XPhim users who infringe, or appear to infringe, the intellectual property or other rights of third parties.

If you believe that your copywriten work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please provide XPhim copyright agent the following information:

  1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed; Identification of the copyright work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the Website;
  2. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit XPhim to locate the material;
  3. Information reasonably sufficient to permit XPhim to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted;
  4. A statement that the complaining party has a good-faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and
  5. A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

All claims of copyright infringement on or regarding this Website should be delivered to XPhim designated copyright agent at the following address:

Copyright Contact Form

We apologize for any kind of misuse of our service and promise to do our best to find and terminate abusive files.